Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ERHVERV LYSTRUP (FORENINGEN AF ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER I LYSTRUP)


§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er: Erhverv Lystrup.
Foreningens binavn er: Foreningen af erhvervsdrivende virksomheder i Lystrup.
Hjemsted: Århus Kommune.

§ 2 FORMÅL
 
Foreningens formål er at virke til gavn for de erhvervsdrivende og det lokale samfund i øvrigt.
 
§ 3 MEDLEMSKAB
 
Optagelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Optagelsesberettigede er erhvervsdrivende virksomheder eller øvrige arbejdsgivere med forretningsinteresser i Lystrup eller byens naturlige opland.

I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed om medlemskab kan opnås eller opretholdes.

I tilfælde af nægtelse kan spørgsmålet forelægges den følgende ordinære generalforsamling, dersom det pågældende medlem ønsker det.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest 1 måned før et halvårs udløb.

I tvivlstilfælde af kontingentrestance kan bestyrelse ved simpel stemmeflerhed ekskludere medlemmet med virkning fra udgangen af det løbende halvår.

§ 4 KONTINGENT

Kontingent fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fremlægger kontingentforslag på grundlag af et budget for det kommende regnskabsår.

Kontingent opkræves helårligt forud.

Kontingent betales første gang for det år, hvori indmeldelse er sket og sidste gang for det år, hvor udmeldelse/udtræden er sket.
 
§ 5 BESTYRELSE
 
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år.
Derudover kan der vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen, med møderet. Suppleanterne vælges for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden - i hans fravær den fungerende formands - stemme udslaget.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder og protokollen underskrives på næstfølgende møde af de tilstedeværende medlemmer.

§ 6 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af 2 blandt medlemmerne valgte revisorer.

Revisorerne vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidstnævnte tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail til foreningens medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Regnskabet og indkomne forslag skal vedlægges.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsens formand inden udgangen regnskabsåret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 revisorer.
  7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme, såfremt vedkommende har været medlem i mindst én måned.

Hvert medlem har én stemme.

Stemmeretten kan kun udøves personligt.

På en generalforsamling kan der kun tages beslutninger om de forslag, der har været optagne i dagsordenen eller ændringsforslag hertil.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres beretning i bestyrelsens protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
 
§ 8 TEGNING
 
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to skal være formand og kasserer.

Der kan meddeles fuldmagt.
 
§ 9 HÆFTELSE
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med foreningens til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 OPLØSNING ELLER VEDTÆGTSÆNDRING

Til foreningens opløsning eller til vedtægtsændring kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen men stemte 2/3 af de tilstedeværende for forslaget, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen eller vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue til velgørende formål i Lystrup. Nærmere bestemmelse herom træffes ved simpel stemmeflerhed på den afsluttende generalforsamling.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 28. april 1993, ændret den 19. april 2007 og senest 30. marts 2012.